aecr2020plus

Členská iniciativa pro vnitřní změnu svazu Aeroklub České republiky z.s.

 
 

Znepokojivá zpráva Kontrolní a revizní komise AeČR přináší podezření vyvádění financí AeČR ve prospěch Vladimíra Machuly.

AeČR pořídil jakýsi software za 2 815 000Kč?

Fakta:

- SW byl zaplacen firmě META IT s.r.o. Firmu spoluvlastní Ladislav Ruttkay, který současně s Vladimírem Machulou spoluvlastní firmu ORFANIC s.r.o.
- O nákupu SW nebylo rozhodnuto na Valné hromadě a nevěděl o něm ani Výkonný výbor.
- Neproběhlo žádné výběrové řízení.
- Z podkladů předaným Machulou plyne, že v okamžiku uzavření smlouvy o dílo vůbec nebylo definováno, co bude dodavatel vlastně vytvářet.
- Machula výslovně komisi tvrdil, že mezi ním a dodavatelem neexistuje žádná osobní vazba. Což je ale zjevná lež prokazatelná už jen nahlédnutím do Veřejného rejstříku.

 

Související fakta:

- Společnost ORFANIC s.r.o. byla dodavatelem SW pro vyhodnocování soutěží, který stál AeČR cca. 1.600.000Kč. Pro připomenutí, jde o nejasnou investici která nebyla dodnes věrohodně vysvětlena.
- Ze zápisu zasedání představenstva LŠV ze dne 24.1.2020 je patrné, že stejné firmě META IT s.r.o. poslal Vladimír Machula z účtu LŠV částku 465 000Kč. Na dotaz co bylo obsahem plnění Machula reagoval tak, že se vyjádří písemně do 14. dnů. K tomuto vyjádření Machulou přislíbenému ale nedošlo. Je na místě nyní připomenout, že ve zprávě Prezidenta AeČR k VIII. Valné hromadě AeČR Machula uvádí, že chtěl účetnictví LŠV předat, ale že mu v tom bylo zabráněno proto, aby prý bylo možné jej před VIII. V.H. křivě obvinit právě z nepředání. Toto tvrzení je však v jasném rozporu s realitou dnešního dne, kdy účetnictví LŠV Machula stále ještě nepředal.
- Dosud užívaná evidence členů byla pořízena již v roce 2016 a od té doby nedošlo k žádnému viditelnému zlepšení.

 

Závěr

- Machula svévolně a bez vědomí Výkonného výboru uzavřel obchod s plněním 2,8 milionu firmě, kde je spolumajitelem shodná osoba, jaká je spolumajitelem v Machulově firmě ORFANIC s.r.o.. Navíc je zjevné, že SW v podobné hodnotě reálně neexistuje nehledě na to, že AeČR podobný produkt ani nepotřebuje. Jako bonus je prokazatelná lež Machuly, že se svým vlastním společníkem nemá osobní vazbu.

 

Kauza LŠV

Fakta:

- Machula v přímém rozporu s rozhodnutím VI. Valné hromady AeČR svévolně půjčil LŠV 695.000Kč
- Machula vyváděl z LŠV prostředky na základě zjevně fiktivních titulů plnění vůči AeČR.
- Letecké sportovní centrum Aeroklubu České republiky z.s., což je pobočný spolek AeČR, přijal 330.000Kč jako dotaci, která byla zřejmě užita na základě fiktivní smlouvy mezi LSC a LŠV.
- Machula vyvedl přímo na svůj osobní účet 1.463.000Kč, a to zjevně bez právního důvodu.

 

Závěr

- KRK potvrzuje zjištění publikovaná Iniciativou aecr2020plus v březnu 2020. Tedy, že Machula prakticky tuneloval LŠV a to vytvořením podvodného obchodního karuselu a také přímým vyváděním prostředků na svůj soukromý účet.
- KRK objevuje pro AeČR potenciálně nebezpečné zneužití dotace MŠMT. Jde o fiktivní plnění, když v realitě byla pokryta stříška letištní věže o ploše asi 10m2. Navíc právě toto místo netrpělo zatékáním, na rozdíl od míst jiných. Cena za 1m2 vychází tedy na cca. 33.000Kč, pokud jde skutečně o toto vykázané plnění. K jiné opravě na střeše hangáru ale nedošlo.

Od 07.04.2020 se povoluje sportovní létání, které je tak vyňato z restriktivních opatření Vlády.
Návrh provádění provozu letadel GA a SLZ a činností směřujících k udržení provozuschopnosti
Návrh změny programu VIII. Valné hromady
AeČR není naše hlava, je to pět prstů naší ruky - NÁVRH ZÁKLADNÍCH ZMĚN A OPATŘENÍ
Vyjádření k dopisu Prezidenta AeČR, který zaslal 28.02. do členských organizací. Rozbor a důležité opatření iniciativy.
Vyzýváme všechny Členy k uvážené kandidatuře do volených funkcí našeho Svazu!
Rezignace na princip společné kandidátky iniciativy aecr2020plus. Důvodová zpráva.

Důvod rezignace na společnou kandidátku

- Prezident AeČR Vladimír Machula zaslal 28.02. dopis, který nás nutí opustit myšlenku společné kandidátky iniciativy aecr2020plus a to z důvodu vyvrácení Vladimírem Machulou vyřčené spekulace.

 

Krátký rozbor

- Vladimír Machula spekuluje, že se několik lidí sdružených okolo podnikatelů ve Vrchlabí bude snažit o ovládnutí AeČR pomocí dosazení svých kandidátů iniciativou aecr2020plus.

- Tato Machulova spekulace vytváří tzv. slaměného panáka a v té podstatě ji není množné vyvrátit. Nelze vyvrátit něco, co se nestalo, stejně jako nelze podrobit průzkumu skupinu, která neexistuje.

- Již prostá úvaha napovídá, že pokud iniciativa otevřeně vyzývá základnu 6 300 členů k připojení se k myšlenkám iniciativy a navržení vlastních kandidátů, jde o spekulaci dosti nesmyslnou.

Iniciativa se angažovala v přímém oslovení zajímavých a kvalifikovaných odborníků z celé ČR, kteří by jinak o práci pro členy spolku v současné podobě AeČR vůbec neuvažovali. Ti musejí získat důvěru ve svých členských organizacích, které je budou nominovat.

- Už z principu demokratické volby, kdy se volí každý jednotlivý kandidát a nikoliv skupiny, je evidentní, že v první řadě kandiduje každý sám za sebe a musí získat důvěru a dostatek hlasů na Valné hromadě


- S odkazem na rozbor v bloku "Vyjádření k dopisu Prezidenta AeČR, který zaslal 28.02. do členských organizací" tedy sama iniciativa rezignuje na myšlenku prezentace společné kandidátky. Chceme tím demonstrovat, že veškeré spekulace Vladimíra Machuly jsou od základu chybné.

Odpovědi na Vámi položené otázky

V mém klubu došlo k situaci, kdy bude vedení klubu volit v rozporu s názorem 90% členů. Pohádali jsme se do krve, ale na konferenci pojede předseda. Jak můžu svůj hlas přesunout mimo můj klub? Co konkrétně mám udělat, aby předseda mého klubu nevolil proti mému vlastnímu přání?

- Podle našich informací je tato situace dosti běžná. Stanovy AeČR nepočítají s řešením takového rozporu, i když jde o zcela logický požadavek, nyní za vašich 500Kč někdo volí proti vám a v nesouladu s vámi. Lze si snadno představit, že když bude mít člen takto jasně vyhraněný názor v opozici s postojem svého klubu, měl by mít možnost svůj hlas uplatnit jinou cestou. Například formou substitučního hlasu.

- Pokusíme se prozkoumat, jak je to vzhledem k zákonu č. 89/2012 Sb (NOZ). Je to ale spíše tak, že co si v našem vlastním Svazu spolků AeČR uděláme, to máme.

Je zjevné, že pokud se prokáží obvinění pana Machuly za pravdivá, musí se v AeČR nějaký dramatický řez odehrát. Proč se ale nepřihlašují i jiní členové iniciativy a kolik klubů se k tomu vlastně hlásí? Dopis Martina Mezery je výmluvný, co ale dělali všichni včetně KRK čtyři roky a jak se k odpovědnosti za své činy i reálné nekonání hlásí?
Lze vnímat slova starosty Vrchlabí “Což může být pro všechny členy sdružené v AeČR problémem pokud budu své zkušenosti s působením AeČR v LŠV přednášet na plénu senátu nebo při jednání s Národní sportovní agenturou” jako výhružku, že pokud nezvítězí iniciativa aecr2020plus tak bude lobovat proti zájmům VŠECH ČLENŮ AeČR? Tedy, že jsou nyní členové AeČR jako rukojmí odpovídající za činy jednotlivce, případně podpořené mlčící skupinou stávajícího Výboru AeČR?
Může iniciativa aecr2020plus, která je dle prozatím známých informací zastupována pouze Karlem Horáčkem prohlásit, že nemá s letištěm Vrchlabí žádný komerční záměr vedoucí k jeho postupné likvidaci? A jaký je tedy konkrétní vztah aecr2020plus s minoritními akcionáři?
Jaký smysl v tuto chvíli pro mě má AeČR jako takový. V současné době platím příspěvky a nic z toho nemám.
Nebojíte se, že vás dotčení lidé zažalují za zde uvedená obvinění?
Je tady spousta drbů, něco je i pravda. Máme KRK a ta nic neříká. Tak proč věřit vám, proč věci rozrýpávat a neřešit v klidu?
Proč jste s touto politikou nepřišli dříve, když vám to tak vadilo? Nechápu, co přinese iniciativa aecr2020plus obyčejným aeroklubákům? Nezpůsobíte spíše jejich znechucení?
Souhlasím, jak mohu pomoci?
Načasování zveřejnění před Valnou hromadou je účelové a nelíbí se mi!
Podle sdělení prezidenta AeČR kterého jsem byl osobně svědkem došlo k převzetí LŠV náhradní Valnou hromadou, kde Machula nebyl. Tedy stejně, jako to udělal Horáček v AK Vrchlabí. Je to tedy zcela jasné jaké metody se užívají, jak vám máme věřit?
Je nutná anonymita členů této iniciativy?

Please publish modules in offcanvas position.