aecr2020plus

Členská iniciativa pro vnitřní změnu svazu Aeroklub České republiky z.s.

 
 

Výzva členům / AeČR patří Členům a musí mít význam především pro Členy samotné

Ujasněme si, co vlastně chceme

- Na mnoha letištích zaznívají hlasy, že AeČR je přežitá organizace, že by bylo nejlepší, kdyby zanikla. Tento postoj je podmíněn frustrací ze současného stavu.

- Pojďme společně definovat, co vlastně od našeho Svazu očekáváme. A srovnejme to kriticky s tím, co dostáváme. V tomto procesu kritického zhodnocení se skrývá východisko.

- Kritika, která na stránkách Iniciativy zaznívá, je konkrétní, věcná, má analytickou podobu a je ověřitelná. Shromáždění zde uvedených dat se věnovalo mnoho lidí po mnoho týdnů a lze důvodně očekávat, že se nepodařilo odhalit všechny nešvary ve Svazu. Naopak, mluvíme zřejmě jen o špičce ledovce. Žádáme tímto všechny čtenáře, aby vzali do úvahy fakt, že bez poznání skutečného stavu nelze pomýšlet na účinná opatření a nápravu. Čímž zároveň vyslovujeme omluvu těm, kterým čtení stránek způsobí lehčí či těžší nevolnost. Z již zmíněných důvodů však nevidíme jinou cestu, nežli pojmenovat věci pravými jmény.

- Posílejte proto na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. své myšlenky a návrhy k níže uvedeným tématům. Všechny se pokusíme zapracovat do oblastí, které jsme navrhli, případně vytvoříme a popíšeme oblasti další. Je to věcí všech letců a parašutistů organizovat si vlastní Svaz. A jedno je jisté, nikdo jiný to za nás neudělá.

 


Denní život klubů

- AeČR, to jsou členové ze stovky Členských klubů. Aktivních letců a parašutistů ve Svazu je dnes 6 317. Z toho je 3 366 plachtařů, 1 511 pilotů motorových letadel a 1 122 parašutistů. 318 pilotů se věnuje akrobacii.

- Kluby jsou základem celého AeČR, zde se rodí vše, co je na AeČR dobrého. Čím zdravější a silnější kluby, tím silnější všeobecné letectví a parašutismus. To je prostá a přímočará úvaha, kterou pojímáme jako fundamentální. Jasná definice dílčích cílů a nástrojů je potom na nás všech.

 

Soutěže

- Do soutěžení se zapojuje velké procento členů, soutěže zvyšují sportovní úroveň a přispívají k propagaci všeobecného letectví.

 

Vrcholový sport

- Vrcholový sport se týká desítek jedinců organizovaných v AeČR, podílem jde asi o 1% členů. Prestižní činnost AeČR, při které bylo historicky dosaženo velkých vítezství, a zároveň činnost mající velký vliv na prezentaci všeobecného letectví jako takového.

 


Legislativní proces a lobbying

- Jde o mimořádně podstatnou funkci AeČR. Kvalita politické aktivity vedení Svazu přímo a konkrétně ovlivňuje všechny letce a parašutisty. Podíl na státní správě, na procesu vytváření zákonů a vyhlášek, na procesu rozdělování vzdušného prostoru. To je v dlouhodobém horizontu klíčovým faktorem dlouhodobé životaschopnosti všeobecného letectví.

 

Propagace letectví a parašutismu

- Zvládnuté téma prezentace letectví má za následek i zvýšený zájem o letecký sport a tedy přivádí do klubů nové členy.

- AeČR zažil světlejší časy sebeprezentace, stejně jako časy nepříznivé. Přitom jde v důsledku o téma nepřímo ovlivňující i účinnost lobbyingu.

Konkrétní návrhy Iniciativy aecr2020plus a shromáždění členy zaslaných myšlenek a návrhů
Kritický rozbor a řešení / Kontrolní a Revizní Komise AeČR (KRK)

Popis dysfunkce

- KRK, neřeší účinným způsobem podání členů a zatajila před Valnou hromadou taková podání, která z nejasných důvodů nijak nevyřešila (1).

- KRK vykazuje prvky slepoty, neboť během volebního období nezareagovala na porušování platných stanov AeČR volenými orgány svazu, ač byly případy porušení stanov evidentní a navíc v komunitě diskutované (2).

- KRK neprojevuje samostatnost ve své kontrolní činnosti, neboť během volebního období nekontrolovala ani operativní činnost sekretariátu, ani vedení účetnictví, ani pobočné spolky a provázané právnické osoby-korporace (3).

- KRK nijak nereagovala na stále rostoucí střet zájmů Prezidenta AeČR, čímž umožnila rozvinutí bezprecedentní situace, která vedla k reálnému ohrožení Svazu (4).

- Oprávněně lze konstatovat, že KRK zřejmě neřeší ta podání, kterých by spravedlivé vyřešení poukázalo na nedostatky Výboru AeČR, nebo na nedostatky Prezidenta AeČR.

 

Příčiny dysfunkce

- Neexistence srozumitelného organizačního řádu, který stanoví základní principy fungování KRK, popíše základní nástroje a obecně definuje očekávané výstupy.

- Nedostatečně kvalifikovaní, nebo nedostatečně aktivní lidé v KRK. Buď bez analytických schopností, nebo bez schopností zaujmout rozhodné stanovisko proti vedení AeČR. 

- Závislost KRK na financování výkonnými složkami AeČR (tedy složek, které by KRK měla kontrolovat) a nulový rozpočet.

 

Navrhované řešení

- Do Stanov budou zapracovány kvalifikační požadavky na Předsedu KRK, a členy KRK. Kandidáti doloží své praktické zkušenosti s řízením organizačních celků, nebo vzdělání a praxi v ekonomické oblasti.

- VIII Valnou hromadou schválit provizorní rozpočet KRK na 2020 ve výši 60.000Kč. Sekretariát bude proplácet výdaje KRK podle pokynů předsedy KRK, který bude nákladové doklady také verifikovat.

- Od XI Valné hromady KRK navrhne každé pravidelné Členské schůzi AeČR ke schválení svůj vlastní rozpočet. Pokud Členská schůze rozpočet neschválí, automaticky platí, že je rozpočet stejný, jako v roce předchozím. Sekretariát bude proplácet výdaje KRK podle pokynů předsedy KRK, který bude nákladové doklady také verifikovat. 

- KRK předloží každé Valné hromadě AeČR ke schválení zprávu o svém hospodaření.

- KRK předloží každé Valné hromadě přehled všech fyzických osob ve volených funkcích Svazu z hlediska čerpání peněžitých plnění i plnění nepeněžitých. Tato analýza, zveřejnění vztahů i plnění, se bude ve stejném funkčním smyslu tohoto opatření týkat také osob blízkých.

- KRK předloží každé Valné hromadě přehled všech fyzických osob ve volených funkcích Svazu, které působí ve statutárním orgánu jiné právnické osoby, které AeČR poskytl plnění přesahující částku 20.000Kč.

- Zveřejnění všech podání Členů, zveřejnění výsledků šetření ihned, jakmile bude šetření ukončeno.

- Vytvoření vnitřní směrnice upravující základní principy práce KRK (5).

- Rozšíření působnosti KRK i na princip Smírčí komise, která se bude na požádání vyjadřovat k vnitřním sporům mezi jednotlivými členy, pokud bude postavení členů ve sporu zjevně nerovnocenné z pohledu postavení ve Svazu (6).

 

Vysvětlení k odkazům


(1) Člen dne 01.02.2018, reagoval na dopis Prezidenta AeČR ze dne 17.01.2018. Zmíněno ve zprávě KRK pro VI Valnou hromadu (2018) jako neuzavřené, dále ve zprávě KRK pro VII Valnou hromadu (2019) již nezmíněno. AK Vrchlabí upomínal KRK vyřešení podání několikrát bez výsledku.

(2) V našem Svazu jsou platné stanovy, které jasně definují požadavky na informovanost Členů AeČR. Stejně tak stanovy zřetelně popisují, v jakém rámci se mají volené orgány a sekretariát AeČR pohybovat. Výčet některých zjevných nedostatků, které KRK musela vidět, pokud se o dění zajímala tak, jak jí to ukládají stanovy Svazu:

  • Podle článku IX., odstavec 11, je Výkonný výbor povinen pořídit zápis z jednání a nejpozději do 10. dnů ho zveřejnit. V přímém rozporu s tímto pravidlem, však zápisy Výbor nezveřejňuje a to žádnou rozumnou formou. Toto tvrzení podporuje také zápis KKPL ze dne 12.01.2020, odst. 6. Je zde zcela reálné podezření, že Výbor nezveřejňuje zápisy proto, aby mohl jejich znění ex-post upravovat.
  • Stanovy dle článku IV, písmeno g) zakládají členovi právo obracet se ke všem orgánům AeČR a podávat návrhy. Aeroklub Vrchlabí se obrátil na Výkonný výbor dne 20.09.2017 dopisem se žádostí o setkání. Výbor AeČR však v rozporu se zněním stanov nijak nereagoval. KRK byla informována o porušení stanov Výborem, avšak neučinila jakýkoli závěr a ve finále se k věci nevyjádřila.
  • Stanovy, článek VIII odstavec 1, písmeno f) poskytuje Valné hromadě právo schvalovat rozpočet AeČR na další rok. Vedení AeČR ale zcela selhalo, když VII Valné hromadě nepředložilo žádný rozpočet. Dokonce nebyl dle stejného článku stanov ani schválen výsledek hospodaření za rok 2018. AeČR tedy v roce 2019 nakládal s financemi, které Valná hromada neschválila.
  • Stanovy, článek IX, odstavec 12 vysloveně uvádí, že Výkonný výbor hospodaří v rámci schváleného rozpočtu AeČR. Vzhledem k faktu, že VII Valná hromada rozpočet neschválila, hospodařil Výkonný výbor v přímém rozporu se stanovami.

(3) Dokladem tvrzení jsou zprávy KRK pro Valné hromady V, VI, VII, kde KRK nezmiňuje jediné šetření vycházející z vlastní iniciativy.

(4) Reálný střet zájmů a výsledek nulové kontroly tohoto stavu ze strany KRK, v podobě zřejmé trestné činnosti Prezidenta AeČR popisuje následující oddíl těchto stránek Kritický rozbor a řešení / Nekontrolovaný a nekontrolovatelný střetu zájmů.

(5) Stanovy, konkrétně potom odstavec IX, článek 11 mluví jasně o tom, že je komise řízena vnitřním organizačním řádem. V přímém rozporu s tímto ustanovením ale KRK žádný řád ani směrnici ke své činnosti neužívá. To dokladuje sám předseda KRK zprávou z data 15.3.2018, kde uvádí výslovně že "KRK nevypracovala jednací řád což není v souladu se stanovami.  Pokud se vám nelíbí ……. Proto jsem rovněž žádný neposlal”.

(6) Svaz nemá pravidlo, jak vypořádat osobní spory, které vinou zneužití pravomoci či funkce ovlivňují samotný letecký sport, zejména potom nominace na soutěže, dostupnost letecké techniky AeČR apod. V AeČR existuje řada případů, které otevírají důvodné podezření, že se někteří funkcionáři AeČR takto mstili svým kritikům, či jen nesouhlasícím.

Kritický rozbor a řešení / Nekontrolovaný a nekontrolovatelný střetu zájmů
Kritický rozbor a řešení / Záměrná nečinnost volených orgánů a evidentní nedodržování platných stanov Svazu
Kritický rozbor a řešení / KKPL jako podpůrná struktura Členů, OSK jako řídící orgány sportu s definovanou mírou autonomie
Kritický rozbor a řešení / Financování, rozpočtové určení, důsledná systematizace vnitřních procesů

Please publish modules in offcanvas position.